Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

คนที่เกิดวันที่ 27

 

                หากมีใครไปรื้อค้นสำมะโนประชากรของเปาปุ้นจิ้น เราอาจจะพบว่า เปาปุ้นจินเกิดวันที่ 27 ก็เป็นไปได้

                เนื่องจากความที่เกิดวันนี้จะมีความสามารถพิเศษในการแยกแยะสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิด สิ่งที่ดีกับสิ่งที่เลวออกจากกัน และเมื่อเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดแล้ว เขาหรือเธอก็จะถูกจิตสำนึกหรือมโนธรรมภายใน คอยบังคับไม่ให้กระทำสิ่งนั้นโดยเด็ดขาด ถ้าบังเอิญเขาได้กระทำลงไป ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจะอยู่ติดเขาไปตลอดชีวิต

                  คนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่มีความเมตตาสูง รักคนอื่นเหมือนรักตัวเอง แต่ความเมตตานี้ ก็มีขอบเขตโดยจะมีให้อย่างเหลือเฟือ กับคนที่ทำถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรม แต่กับคนที่เป็นคนผิดคนชั่วแล้ว คนที่เกิดวันนี้ก็มีให้แต่ความเสียใจเท่านั้น

                  ความเป็นเปาปุ้นจิ้น ของคนที่เกิดวันที่ 27 ยังแสดงออกมาในรูปแบบของการ เป็นคนอนุรักษ์นิยม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี และมักใช้ขนบประเพณีนี้ ในการกะเกณฑ์แยกถูกผิด จึงมีลักษณะเป็นคนหัวโบราณเล็กน้อย

                  แต่มีลักษณะนิสัยที่ขัดแย้งอยู่ในตัวของผู้เกิดวันที่27 คือ เขามักจะชอบคบหาเพื่อนที่สนุกสนานเฮฮาในขณะที่เขาเองกลับชอบเงียบๆอยู่กับความคิดของตัวเอง

                  เหตุนี้เองที่ทำให้คนเกิดวันนี้มีความสับสนและเจ็บปวดกับความรู้สึกรักดีของตัวเอง เขามักจะมีกังวลกับความคิด ทางเลือกระหว่างอารมณ์และเหตุผล ความถูกต้องชั่วดีอยู่เสมอ

                  คำแนะนำสำหรับคนที่เกิดวันที่27 คือ ขอให้ลดความเครียดของคุณลงนิดนึง ปล่อยบางอย่างให้เป็นไปตามอารมณ์ และความอ่อนไหวบ้างก็ได้ เพื่อให้ชีวิตนี้ได้สุขสมบูรณ์ขึ้น